ÚKSÚP pokračuje v samohodnotení organizácie prostredníctvom modelu CAF

mini logo ÚKSÚP


Máj 2023

                         V monitorovanom období v ÚKSÚP pokračovali práce v rámci druhej fázy implementácie modelu CAF.

V mesiaci máj 2023 vlastníci jednotlivých kritérií pokračovali v úprave a dopĺňaní textov v rámci 3. verzie Samohodnotiacej správy modelu CAF. Prebehlo záverečné dolaďovanie jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy metodikom, konzultantom a členmi CAF tímu. Metodičky modelu CAF tak spolu s CAF tímom vypracovali  finálnu verziu Samohodnotiacej  správy, ktorá bola garantom modelu CAF a zároveň generálnou riaditeľkou predložená všetkým zamestnancom na Interné pripomienkové konanie, ktoré v organizácii trvalo 2 týždne. Po ukončení interného pripomienkového konania metodičky CAF tímu zapracovali jednotlivé pripomienky zamestnancov ÚKSÚP do samohodnotiacej správy, čím vznikla konečná verzia samohodnotiacej správy, ktorá bola koncom mesiaca máj  zaslaná členom CAF tímu na vykonanie individuálneho bodového a slovného hodnotenia.

V tejto súvislosti bolo v mesiaci máj  zrealizované aj pracovné stretnutie školiteľky s členmi CAF tímu, ktorého sa zúčastnili aj metodičky CAF tímu. Témou stretnutia bolo oboznámenie členov CAF tímu so spôsobom vykonania individuálneho bodového a slovného hodnotenia k predpokladovým i výsledkovým kritériám Samohodnotiacej správy ÚKSÚP.

V monitorovanom období prebehla ku všetkým realizovaným aktivitám séria telefonickej a mailovej komunikácie metodikov CAF tímu a externého školiteľa, ktorá bola takmer na dennej báze.

V sledovanom období sa tiež diskutovalo o aktivitách plánovaných v mesiaci jún 2023 (individuálne bodové hodnotenie Samohodnotiacej správy členmi CAF tímu, príprava a organizácia Konsenzus mítingu, prerokovanie a schválenie samohodnotiacej správy vedením ÚKSÚP).