Spätná správa z posúdenia na mieste

mini logo ÚKSÚP

September 2023V rámci implementácie modelu CAF obdržal ÚKSÚP Spätnú správu z Posúdenia na mieste


     Ako sme už informovali, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave absolvoval v súvislosti s ukončením 2. fázy implementácie modelu CAF Posúdenie na mieste – Site visit, ktoré sa uskutočnilo 22. augusta 2023. Stretnutia sa zúčastnili posudzovatelia Samohodnotiacej správy, ktorí boli nominovaní z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, zástupca samotného úradu, generálna riaditeľka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu v Bratislave Ing. Štefánia Buschbacher, metodičky modelu CAF a členovia CAF tímu. Samotné Posúdenie na mieste prebiehalo v zmysle schváleného Harmonogramu, kedy členovia CAF tímu ako vlastníci jednotlivých kritérií zodpovedali všetky otázky posudzovateľov týkajúce sa obsahu Samohodnotiacej správy.


     Po realizácií samotného Posúdenia na mieste bola organizácii 21. septembra 2023 elektronicky doručená Spätná správa z posúdenia na mieste. Spätná správa z posúdenia na mieste bude slúžiť ako jeden z podkladov na prípravu a tvorbu Akčného plánu zlepšovania (APZ).  Vytvorením a schválením strategického dokumentu akým Akčný plán zlepšovania bude, sa implementácia modelu CAF v ÚKSÚP „prehupne“ do 3. fázy  - Procesu zlepšovania.


     Akčný plán zlepšovania bude pre ÚKSÚP významným strategickým dokumentom zlepšovania, ktorý podporí riadenie zlepšovania v organizácii a zároveň deklaruje cestu k zavádzaniu manažérstva kvality. Bude obsahovať vybrané aktivity zlepšovania s pridelenými zodpovednosťami, časovým harmonogramom, výstupmi a očakávanými výsledkami (dopadmi). Akčný plán zlepšovania bude vytvorený na základe definovaných oblastí na zlepšovanie zo Samohodnotiacej správy, z odporúčaní zo Spätnej správy z posúdenia na mieste a z analýzy 8 princípov výnimočnosti. Všetky zlepšovacie aktivity (projekty) Akčného plánu zlepšovania sa budú realizovať v priebehu 24 mesiacov (2023 – 2025) tak, aby organizácia pri prípadnom druhom kole implementácie modelu CAF zaznamenala posun vo vybraných oblastiach oproti začiatku cesty s modelom CAF.


      Akčný plán zlepšovania CAF zároveň podporí riadenie zlepšovania v organizácii a deklaruje cestu k zavádzaniu manažérstva kvality.