ÚKSÚP začal s písaním samohodnotiacej správy.

mini logo ÚKSÚP

Apríl 2023                                      

                                   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky začal so samohodnotením organizácie

     Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP) v rámci mesiaca apríl 2023 začal druhú fázu (Fáza 2) implementácie modelu CAF. Členovia CAF tímu ako vlastníci jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy začali so spracovávaním ich opisov. V tomto mesiaci bola zrealizovaná aj prvá online konzultácia školiteľky s členmi CAF tímu k prvotným opisom jednotlivých kritérií Samohodnotiacej správy, ktoré vytvorili.

Predmetom tohto online stretnutia bolo pripomienkovanie prvých opisov textov Samohodnotiacej správy. Na stretnutí prebehli konzultácie s vlastníkmi kritérií 1 až 9, pričom vlastníkom jednotlivých kritérií bola zdôraznená potreba spracovať jednotlivé kritériá/subkritériá v zmysle PDCA cyklu a tiež bola prediskutovaná téma potreby doplnenia dôkazov, silných stránok a námetov na zlepšovanie  k jednotlivým kritériám Samohodnotiacej správy.

V priebehu mesiaca apríl tak členovia CAF tímu v spolupráci s metodičkami a školiteľkou vypracovali tri verzie opisov jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy.

Z poslednej 3. verzie bude začiatkom mája spracovaná finálna verzia samohodnotiacej správy, ktorá bude v priebehu mesiaca máj posunutá na interné pripomienkové konanie všetkými zamestnancami ÚKSÚP.

V priebehu mesiaca apríl metodičky modelu CAF tiež osobným listom generálnej riaditeľky oslovili všetky rezortné a iné vybrané organizácie, prostredníctvom ktorého informovali o začatí samohodnotenia v organizácii.