Akčný plán zlepšovania modelu CAF - 3. fáza modelu CAF

mini logo ÚKSÚP

Október 2023      


                                                   Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ÚKSÚP  od 01.11.2023 - 31.10.2025


     Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave sa v implementácii modelu CAF posunul o ďalší krok vpred a po fáze samohodnotenia a posúdenia na mieste tímom externých posudzovateľov, vytvoril strategický dokument, ktorý bude riadiť zlepšovanie v organizácii a to Akčný plán zlepšovania modelu CAF (ďalej len „APZ"). 


      Vytvoreniu APZ predchádzalo školenie členov CAF tímu so zameraním na prípravu a tvorbu APZ, ktoré sa konalo v termíne 2. - 3. októbra 2023 v priestoroch ÚKSÚP. Členovia CAF tímu venovali pozornosť nielen vlastným námetom (oblastiam na zlepšovanie), ktoré boli zosumarizované v Samohodnotiacej správe, odporúčaniam externých posudzovateľov, ktoré sa objavili v spätnej správe z posúdenia na mieste, ale aj z analýzy 8 princípov výnimočnosti realizovanú CAF tímom. Po spoločnom odsúhlasení CAF tímom bolo zadefinovaných 9 kľúčových námetov na zlepšovanie, ktoré majú zlepšiť fungovanie úradu smerom dovnútra, ale aj smerom von, pre všetky externé zainteresované strany. Realizácia jednotlivých zlepšovacích aktivít APZ je plánovaná na obdobie dvoch rokov od 1.11.2023 do 31.10.2025. Jednotlivé projekty APZ budú realizovať odborní zamestnanci ÚKSÚP v súčinnosti s členmi CAF tímu. Vytvorením a schválením APZ sa implementácia modelu CAF v ÚKSÚP „prehupla“ do 3. fázy  - Procesu zlepšovania.


     APZ bol generálnou riaditeľkou ÚKSÚP schválený dňa 25. októbra 2023.

     Akčný plán zlepšovania modelu CAF je základný strategický dokument, plnením ktorého organizácia deklaruje cestu trvalého zlepšovania a zavádzania manažérstva kvality. Obsahuje zoznam vybraných aktivít s pridelenými zodpovednosťami, časovým harmonogramom, ľudskými zdrojmi, výstupmi a dopadmi.


     Realizáciou jednotlivých aktivít APZ ÚKSÚP zároveň podporí riadenie zlepšovania v organizácii a deklaruje cestu k zavádzaniu manažérstva kvality.


     V Bratislave, dňa 3.11. 2023