Posúdenie na mieste - Site visit

mini logo ÚKSÚP


August 2023


ÚKSÚP absolvoval Posúdenie na mieste v rámci modelu CAF


      V mesiaci august 2023 pokračovali v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave práce súvisiace s ukončením 2. fázy implementácie modelu CAF – Proces samohodnotenia.

     V rámci monitorovaného obdobia sa uskutočnilo viacero stretnutí CAF tímu s metodičkami modelu CAF, ktoré pozostávalo z príprav na plánované Posúdenie na mieste. Predmetom týchto stretnutí bola diskusia k Zoznamu kľúčových oblastí potrebných na preverenie počas posúdenia na mieste, ako aj príprava Zoznamu kľúčových dôkazov potrebných na predloženie počas posúdenia na mieste.

     Samotné Posúdenie na mieste – Site visit, sa uskutočnilo dňa 22. augusta 2023. Daného stretnutia sa zúčastnili pridelení posudzovatelia Samohodnotiacej správy, zástupca Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, generálna riaditeľka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu v Bratislave Ing. Štefánia Buschbacher, metodičky modelu CAF a členovia CAF tímu. Stretnutie otvorila jedna z metodičiek CAF tímu, ktorá následne odovzdala slovo generálnej riaditeľke ÚKSÚP, ktorá privítala vedúcu posudzovateľku doc. Ing. Ivetu Paulovú, PhD., MBA a ostatných prítomných. Fungovanie a činnosť ÚKSÚP bolo predstavené formou prezentácie. Následne prebehlo samotné Posúdenie na mieste v zmysle schváleného Harmonogramu, kedy členovia CAF tímu ako vlastníci jednotlivých kritérií zodpovedali všetky otázky posudzovateľov.

     Po realizácií samotného Posúdenia na mieste bude organizácii doručená Spätná správa z posúdenia na mieste. Spätná správa z posúdenia na mieste bude jedným z podkladov na prípravu a tvorbu Akčného plánu zlepšovania (APZ).

     Termín realizácie školenia k tvorbe Akčného plánu zlepšovania pre členov CAF tímu je stanovený na 19. – 20. september 2023.