Rastlinolekárstvo – aplikačné zariadenia, sušiarne dreva

mini logo ÚKSÚP

               

Rastlinolekárstvo - aplikačné zariadenia, sušiarne dreva


Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako poverenej   organizácie  v oblasti rastlinolekárstva podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej  starostlivosti (ďalej len „zákon“).

Aplikačné zariadenia používané pri ochrane  rastlín 

  • evidencia a agenda súvisiaca s evidenciou aplikačných zariadení viď prílohy Vyhláška MPRV SR č. 489/2011 Z. z.
  • kontroly aplikačných zariadení v procese používania zákona č. 405/2011 §30 zákona, smernice EP 2009/128/ES a Metodický pokyn ÚKSÚP.pdf Pre zabezpečenie výkonu kontroly aplikačných zariadení 
  • zoznam zriadených kontrolných staníc pre výkon kontrol aplikačných zariadení (v prílohe)

Sušiarne dreva

  • odborné posudzovanie a kontroly sušiarní dreva v súlade s § 6 písm. b) zákona 405/2011 a normou FAO ISPN 15 pre overenie podmienok vhodnosti pre tepelné ošetrenie drevených obalových materiálov proti živočíšnym škodcom v rámci procesu registrácie podnikateľských subjektov na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v súlade s §11 zákona a vydáva osvedčenia o technickej spôsobilosti sušiarne