Hluk a vibrácie


a) Meranie a vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov životného a pracovného prostredia v oblasti hluku a vibrácií v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.:

  • služba pre zamestnávateľov a  živnostníkov pri posudzovaní rizík z expozície hluku a  vibrácií v pracovnom prostredí podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. a NV SR č. 416/2005 Z. z.,
  • služba pre fyzické a právnické osoby pri objektivizácii hluku a vibrácií vo vnútornom   prostredí budov alebo vo vonkajšom prostredí podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.,

b) Meranie a vyhodnocovanie hluku emitovaného strojmi a zariadeniami používanými vo vonkajšom priestore – akustický výkon podľa NV SR č. 78/2019 Z. z. v znení neskorších zmien pre potreby posudzovania zhody.