Liehovarnícke závody – posudky


Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako autorizovanej osoby na odborné posudzovanie technologických častí liehovarníckych závodov podľa zákona podľa §2 odsek 3 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh (podklad pre udelenie licencie na výrobu liehu) v súlade so zriaďovacou listinou ÚKSÚP vydanou MPRV SR z 27.06.2017, č. j. 2450/2017-250.

  • pestovateľské  pálenice
  • liehovary  na destiláty
  • priemyselné,  poľnohospodárske liehovary
  • všetky typy liehovarníckych závodov.


Dokumenty na stiahnutie: