Zákazka - Poskytovanie služieb udržateľnosti a úprav informačných systémov verejnej správy

mini logo ÚKSÚP

Predmet zákazky: „Poskytovanie služieb udržateľnosti a úprav informačných systémov verejnej správy“


1. Výzva na predloženie ponuky

2. Príloha č.1 Opis predmetu zákazky

3. Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria

4. Príloha č.3 Návrh zmluvy

5. Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača