GDPR

mini logo ÚKSÚP

Webová stránka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) na doméne „uksup.sk“ centralizuje prístup k informáciám za účelom ich zverejňovania a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

ÚKSÚP zhromažďuje a spracováva osobné údaje na presne stanovený účel a to v rozsahu Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( „zákon o ochrane osobných údajov“)

ÚKSÚP ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dodržiava jednotlivé zásady spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 GDPR. Osobné údaje spracúva vo vzťahu k dotknutej osobe zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nespracúva ich ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Zároveň zachováva zásadu minimalizácie údajov a spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú vzhľadom k účelu primerané (vhodné, potrebné), relevantné (dôležité, podstatné) a obmedzené na rozsah nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované. Uchovávanie takýchto údajov je minimalizované a to najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje spracúva spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť týchto údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením, poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami je zodpovedný prevádzkovateľ.

Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa je vždy aspoň jedna z podmienok, ktoré sú obsahom čl. 6 GDPR a sú nimi:

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov fyzickej osoby

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky so sídlom Matúškova 21, 833 16 Bratislava, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala osobné údaje dotknutej osoby za účelom:

1/ spracovávanie podnetov a sťažností

2/spracovávanie a zverejňovanie výsledkov úradných kontrol

3/prevádzkovanie a publikovanie registrov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu.

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť a to zaslaním správy, e-mailu alebo zaslaním listu na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami par. 29 zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zabezpečenia bezpečnosti ochrany osobných údajov prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracovania osobných údajov. Definovane opatrenia napomáhajú chrániť Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim.

Dotknuté osoby, resp. osoby, ktorých údaje sú spracúvané, majú podľa čl. 13 až 22 GDPR určité práva, ktorými sú najmä:

Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom (kópiu osobných údajov)

Právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátanie profilovania

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenosnosť údajov, pokiaľ je to technicky možné

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Právo odvolať súhlas, ak je spracúvanie osobných údajov založené na takom súhlase

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií vyplýva zo zákonných ustanovení.

Kontaktné informácie :

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA

Matúšková 21

833 06 Bratislava