eKOLOK

mini logo ÚKSÚP

Na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave sú správnymi poplatkami hradené vybrané administratívne úkony Odboru ochrany rastlín a Odboru registrácie pesticídov. Po podaní žiadostí, ktoré sú spoplatnené správnymi poplatkami komunikuje žiadateľ priamo s pracovníkmi príslušného odboru.


Odbor ochrany rastlín - Ing. Medveďová Klára (registrácia profesionálnych prevádzkovateľov) +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Franko Jaroslav (letecké aplikácie) +421 32 6528 588

Odbor registrácie pesticídov - Boskovičová Veronika +421 2 59 880 352


Klienti pred podaním žiadosti o službu/úkon na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave nemusia zakupovať e-Kolok.


Po podaní žiadosti môže ÚKSÚP poplatníkovi vystaviť Platobný predpis. Platobný predpis je vystavený na konkrétnu službu, sumu a obsahuje všetky potrebné platobné inštrukcie k jeho úhrade. Platobný predpis je možné uhradiť na samoobslužných platobných kioskoch, v softvérovej pokladni úradu (ak ňou orgán verejnej moci disponuje), bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa systému alebo vkladom na účet prevádzkovateľa systému, úhradou poštového poukazu ekonomického (ak je súčasťou platobného predpisu), prostredníctvom webovej aplikácie e-Kolok alebo mobilnej aplikácie e-Kolok.


Rovnako klienti môžu požiadať o elektronickú službu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Poplatníkovi bude následne do jeho elektronickej schránky doručený Príkaz na úhradu, ktorý môže uhradiť priamo z elektronickej schránky alebo si môže vytlačiť platobný predpis, ktorý je súčasťou Príkazu na úhradu a následne zrealizovať úhradu poplatku vyššie uvedenými spôsobmi s výnimkou úhrady v softvérovej pokladni orgánu verejnej moci.


Od 01.04.2024 dochádza v súlade so zákonom 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií k valorizácií správnych a súdnych poplatkov a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých položkách.


Všetky informácie o platobnom systéme eKolok a správnych poplatkoch nájdete na stránke: Slovenská pošta - Platobný systém eKolok (posta.sk)