Vybavovanie sťažností

mini logo ÚKSÚP

Sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje ÚKSÚP, kancelária generálnej riaditeľky, odbor právny.

Sťažnosti

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ”), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť”) orgánu verejnej správy

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej žiadosti dopustí trestného činu alebo priestupku.

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. nie je podanie, ktoré:

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,

e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, alebo

f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu

g) podal orgán verejnej správy, v ktorom poukazuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy

h) podala osoba poverená súdom na výkon verejnej moci.

Podávanie sťažností

a) sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe

b) sťažnosť musí obsahovať

 • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa fyzickej osoby alebo názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
 • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa

c) sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha

d) sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného zákona (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 a e-Governmente), to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona č. 305/2013 o e-Governmente v znení neskorších predpisov)

Miesto, čas a spôsob podania

a) písomne prostredníctvom pošty na adresu

ÚKSÚP v Bratislave
kancelária generálnej riaditeľky, odbor právny
Matúškova 21
833 16 Bratislava

b) osobne v podateľni ÚKSÚP v listinnej podobe

v úradných hodinách podateľne:  https://www.uksup.sk/podatelna-uradne-hodiny

c) elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

 • e-mailom na uksup@uksup.sk so zaručeným elektronickým podpisom

 • prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka)


Lehota na vybavenie sťažnosti

ÚKSÚP je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Ak je sťažnosť náročná na vyšetrenie, môže generálny riaditeľ alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, o čom písomne bezodkladne upovedomí sťažovateľa s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Lehota na vybavenie sťažnosti začne plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia na ÚKSÚP.


Petície

Pri vybavovaní petícií ÚKSÚP dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z.:

 • do 30 pracovných dní od jej doručenia
 • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, ÚKSÚP písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote najneskôr do 60 pracovných dní


Iné podania

Pri vybavovaní iných podaní ÚKSÚP dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

 • v jednoduchých veciach, ÚKSÚP rozhodne bezodkladne
 • v ostatných prípadoch ak osobitný zákon neustanovuje inak, ÚKSÚP rozhodne
  do 30 dní
 • vo zvlášť zložitých prípadoch ÚKSÚP rozhodne najneskôr do 60 dní
 • ak ÚKSÚP nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Dokumenty na stiahnutie: