Datasety

mini logo ÚKSÚP

Datasety odboru osív a sadív

zoznam výrobcov množiteľského materiálu v Slovenskej republike

štatistika prihlásených množiteľských plôch za SR podľa druhov a odrôd v hektároch

štatistika uznaných množiteľských plôch za SR podľa druhov a odrôd v hektároch

štatistika o výrobe množiteľského materiálu ovocných druhov a viniča v príslušnom roku

porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív jarín z novej úrody v tonách a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku

porovnanie preskúšaných, uznaných a neuznaných osív a sadív ozimín z novej úrody a za dva po sebe nasledujúce roky za Slovenskú republiku

 

Datasety odboru ekologickej poľnohospodárskej výroby

prehľad analyzovaných chemických a fyzikálno-chemických parametrov prípravkov na ochranu rastlín (POR)

 

informácia pre verejnosť o oprávnených inštitúciách pre systém ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR

informácia pre verejnosť o predajcoch certifikovaných bioosív

 

Datasety odboru krmív a výživy zvierat

databáza krmivárskych podnikov a jeho výrobných zariadení registrovaných podľa zákona č. 271/2005 Z. z.; informovanie verejnosti o schválených krmivárskych podnikoch

 

Datasety odboru odrodového skúšobníctva

informácia pre verejnosť o všetkých v SR zaregistrovaných odrodách poľnohospodárskych druhov rastlín, ktorých množiteľský materiál sa môže uvádzať na trh v krajinách Európskej únie

zoznam informácií o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody a ochrany práv k odrodám

 

Datasety odboru pôdy a výživy rastlín

register certifikovaných hnojív je zoznam hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o certifikovanom hnojive.

Informačný zoznam vzájomne uznaných certifikátov (registrácií) určený  pre verejnosť.

 

Datasety odbor ochrany rastlín

 

Datasety odboru registrácie pesticídov

 

Datasety odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie

vedenie a každoročná aktualizácia Registra ovocných sadov a chmeľníc v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

vedenie a každoročná aktualizácia Registra ovocných sadov a chmeľníc v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

odhad sa vykonáva sa v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z., a Vyhlášky č. 15/2009. Zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní.

odhad sa vykonáva sa v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z., a Vyhlášky č. 15/2009. Zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní.

vykonáva sa v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení zákona č. 467/2008 Z. z., a Vyhlášky č. 15/2009. Zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní.

 

Datasety odboru vinohradníctva a vinárstva

  • Vinohradnícky register

Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov

 

Datasety odboru ekonomického

  • Zoznam faktúr

2015

  • Zoznam objednávok

2015