Zákazka - Výkon činností technickej podpory a rozvoja IS POR

mini logo ÚKSÚP

Predmet zákazky: „Výkon činností technickej podpory a rozvoja IS POR“

 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3 Návrh zmluvy 

Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača