Zákazky s nízkou hodnotou - § 117 - rok 2022

mini logo ÚKSÚP