Informácia o pripravovanom projekte "Migrácia IS POR do cloudu".


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ako budúci objednávateľ projektu 1653 (evidovanom na portáli METAIS) sprístupňuje manažérske výstupy projektu „Migrácia IS POR do cloudu“.

Predmetom projektu Migrácia IS POR do cloudu (projekt_1653) je Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR (VC). Cieľom projektu je stabilná dlhodobo udržateľná a kontinuálna prevádzka IS POR v štátnom cloude so zabezpečenými servisnými službami s využitím služieb VC a tým prispieť k racionalizácii prevádzky informačných systémov pomocou eGovernmentu. IS POR (isvs_124) je agendový informačný systém, ktorý pokrýva agendu Odboru registrácie pesticídov. Projekt rieši migráciu IS POR do cloudu, nevyhnutnú úpravu IS POR pre zabezpečenie jeho dlhodobej prevádzky, integráciu IS POR a ostatných IS v správe ÚKSÚP, využitie spoločných modulov budovaných v IS CÚR (ako napr. centrálna evidencia subjektov, centrálne oceňovanie úkonov...), prepojenie IS POR a agendového IS ES ÚKSÚP, prepojenie IS POR s registratúrou, zosúladenie prístupu používateľov k IS POR s IS CÚR – interných aj externých, nákup licencií nevyhnutných pre nové riešenie, nákup HW vybavenia pre nové riešenie pre zvýšenie bezpečnosti ÚKSÚP.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu je možné zaslať v dole uvedenom formulári Formulár-pripomienky na e-mailovú adresu: elena.zavacka@uksup.sk do 16.05.2022, do 16,00 hod.


Dátum zverejnenia: 02.05.2022