Prístup verejnosti k informáciám

mini logo ÚKSÚP

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“), zodpovedá za prijímanie, evidovanie, vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácie a sprístupňovanie informácií v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z.z..

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

Miesto, čas a spôsob sprístupnenia

a) hromadný prístup prostredníctvom www.uksup.sk

b) osobne v sídle ÚKSÚP v Bratislave

kancelária generálneho riaditeľa
Matúškova 21
833 16 Bratislava

v úradných hodinách podateľne : https://www.uksup.sk/podatelna-uradne-hodiny

c) písomne prostredníctvom pošty na adrese

ÚKSÚP v Bratislave
kancelária generálneho riaditeľa
Matúškova 21
833 16 Bratislava

d) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese uksup@uksup.sk

e) prostredníctvom prístupového miesta (elektronická schránka)


Povinné náležitosti žiadosti o informácie sú v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z, nasledovné:

a) ktorej povinnej osobe je určená (resp. komu je žiadosť určená),

b) meno a priezvisko fyzickej osoby (žiadateľa)

c) názov alebo obchodné meno právnickej osoby (žiadateľa),

d) adresa pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,

e) ktorých informácií sa žiadosť týka,

f) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

V prípade, ak žiadosť o informácie neobsahuje všetky povinné náležitosti (je neúplná) ÚKSÚP bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ napriek výzve ÚKSÚP žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, ÚKSÚP žiadosť odloží
(ad acta) bez odpovede.

Ak ÚKSÚP nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Ak žiadateľ požaduje sprístupniť informácie, ktoré už boli zverejnené, ÚKSÚP môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií, žiadateľovi oznámiť údaje odkazom na už zverejnené informácie, ktoré mu umožnia ich vyhľadanie a získanie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií ÚKSÚP vybaví podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti

Ak ÚKSÚP žiadosti vyhovie v plnom rozsahu (informácie žiadateľovi sprístupní v požadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. a v zákonom stanovenej lehote), žiadateľ proti takému rozhodnutiu nemôže podať opravný prostriedok.

Opravné prostriedky

Ak ÚKSÚP žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, ÚKSÚP v zákonom stanovenej lehote
(do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti), vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu (rozhodnutie o nesprístupnení informácií/časti informácií) s náležitým odôvodnením. Toto rozhodnutie sa zasiela žiadateľovi s doručenkou do vlastných rúk.

Proti rozhodnutiu ÚKSÚP o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva ÚKSÚP, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu ÚKSÚP, rozhoduje nadriadený orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) ako odvolací orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ÚKSÚP. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.