Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP

Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva zabezpečuje plnenie úloh ÚKSÚP vyplývajúce jej zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva v rozsahu svojej pôsobnosti na celom území Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti výkonu odborných a skúšobných činností, v oblasti správneho konania na úsekoch:

  • vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva,
  • ekologickej poľnohospodárskej výroby,
  • odrodového skúšobníctva,
  • výkonu skúšobníctva.