Konflikt záujmov

mini logo ÚKSÚP

 

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba je oprávnená podať podnet proti postupu zamestnanca ÚKSÚP vykonávajúceho delegované činnosti v prípade, ak sa domnieva, že pri jeho postupe došlo k porušeniu konfliktu záujmu, osobného záujmu alebo rozporu záujmu. 

Každý podnet musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

  • označenie úradu, v ktorom zamestnanec vykonáva štátnu, alebo verejnú službu; 
  • popis indície, či skutku, ktorým mala byť porušená povinnosť zamestnanca pri delegovanej činnosti; 
  • označenie dôkazov, resp. svedkov.

Podnet musí byť adresovaný, musí byť z neho zrejmé kto ho podáva a musí byť datovaný a podpísaný. Podnet podaný elektronickou poštou musí fyzická alebo právnická osoba do piatich pracovných dní potvrdiť podpisom, inak sa podnet odloží. Anonymné podnety sa budú prešetrovať iba v prípade, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy. 

Na vybavenie podnetu neplatia žiadne zákonné lehoty. O vybavení podnetu bude fyzická alebo právnická osoba písomne oboznámená až po jeho prešetrení.

Definícia pojmov:
Konflikt záujmov – možno chápať ako situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. 
Osobný záujem – možno chápať ako subjektívny názor, ktorý je založený na rozumovej činnosti, na hodnotiacich kritériách jednotlivca a ktorý mu prinesie majetkový prospech alebo iný prospech jemu blízkym osobám. 
Rozpor záujmov – možno chápať ako kolíziu záujmov, ktorá môže viesť zamestnanca k skríženiu či prekrývaniu záujmov a povinností čo umožňuje zamestnancovi pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. 
Delegovaná činnosť – je činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorú na neho delegovala Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci programu rozvoja vidieka a realibzácie trhových opatrení.

Delegovanými činnosťami  sú v zmysle platnej Dohody o delegovaní činností a vzájomnej informovanosti: 

  • výkon kontroly a evidencie, zhromažďovanie a spracovanie pri organizovaní trhu s rastlinnými komoditami; 
  • výkon kontrol opatrenia Agroenvironmentálne platby z Programu rozvoja vidieka SR pre príslušné obdobie.