Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Upozornenie pre žiadateľov o udelenie autorizácie a držiteľov autorizácií podľa Rozhodnutia Komisie 2004/842/EC z 1. decembra 2004.


1. Žiadatelia  o udelenie autorizácie na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do Listiny...
Logo UKSUP

Oznámenie o zrušení pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) k 30.06.2017 zrušil pracovisko ÚKSÚP, Sekcie skúšobníctva a laboratórnych činností, Odboru laboratórnych činností,...
UKSUP

Celoslovenské dni poľa


V dňoch 6.-7.júna 2017 sa v Dvoroch nad Žitavou konal už šiesty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktoré sa za svoju krátku...
Logo UKSUP

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 9/2017


Postup rastlinolekárskej kontroly na hraničných inšpekčných staniciach stručne vysvetľuje postup pri rastlinolekárskych kontrolách dovozu z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach...
UKSUP

Baktéria Xylella fastidiosa


Pre informáciu verejnosti ohľadom baktérie Xylellla fastidiosa pripravili odborníci ÚKSÚP v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nasledovné prezentácie: "Princípy...
UKSUP

Audit CPVO na odbore odrodového škúšobníctva


Právna ochrana nových odrôd rastlín na európskej úrovni.  Úspešný audit Európskeho odrodového úradu na pracoviskách ÚKSÚP.            ...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.mája 2017 o 11:00 hod. v sídle...
Logo UKSUP

Pozvánka na seminár "Aktuálne rastlinolekárske riziká"


Ministerstvo pôdohospodárstva v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné...