Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 15.02.2018)


CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník...
Logo UKSUP

Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona...
Logo UKSUP

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu


Zákon o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3a ustanovil povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom...
Logo UKSUP

FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku


Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a...
Logo UKSUP

UPOZORNENIE


Dňa 01.01.2018 nadobúda účinnosť nový Metodický pokyn č. 16/2017 Proces certifikácie hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov , ktorý popisuje proces...
Logo UKSUP

Upozornenie na hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre žiadateľov o Integrovanú produkciu


Upozorňujeme žiadateľov v rámci Agroenvironmentálno-klimatických opatrení PRV 2014-2020 zapojených do operácií integrovaná produkcia, že podľa § 21 ods. 1 písm. c) pre integrovanú...
Logo UKSUP

UPOZORNENIE - TRACES v ekologickej poľnohospodárskej výrobe


Od 19.10.2017 sa pri dovozoch produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do EÚ musí využívať systém TRACES  (Trade Control Expert System...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 07. – 09. novembra 2017


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 07. – 09. novembra 2017 plánuje organizovať odborné senzorické skúškyna účely certifikácie spôsobilosti osôb...