eKOLOK

mini logo ÚKSÚP

e-Kolok (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku) je dostupný :

  • V samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch umiestnených na orgánoch verejne moci. Na kiosku je možné e-Kolok uhradiť v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou (neobmedzene). e-Kolok z kiosku je zakúpený na konkrétnu službu. Je možné ho použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci, ktorý poskytuje službu, a to do 30 dní odo dňa zakúpenia.

  Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými zariadeniami, tzv. kioskami

  • na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, po úhrade v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou. e-Kolok je zakúpený na požadovanú nominálnu hodnotu, bez vopred definovanej služby, je možné ho použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

  • prostredníctvom Mobilnej aplikácie e-Kolok, po úhrade platobnou kartou. e-Kolok z mobilnej aplikácie je zakúpený na konkrétnu službu. Poplatník sa preukazuje na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu e-Kolku na displeji svojho mobilného telefónu. e-Kolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia,

  • prostredníctvom Webovej aplikácie e-Kolok (cez tzv. Virtuálny kiosk), ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk. Po registrácii je môže zakúpiť e-Kolok na vybrané služby a uhradiť ho platobnou kartou. Úhradu poplatku preukazuje poplatník vytlačeným e-Kolkom, ktorý prikladá k podaniu. E-Kolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia.

     V prípade, ak poplatník z akýchkoľvek dôvodov e-Kolok do uvedeného času nepoužije, môže ho vrátiť v pobočke Slovenskej pošty do dvoch rokov od jeho zakúpenia.

Klienti pred podaním žiadosti o službu/úkon na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave nemusia zakupovať e-Kolok.

     Po podaní žiadosti môže ÚKSÚP poplatníkovi vystaviť Platobný predpis. Platobný predpis je vystavený na konkrétnu službu, sumu a obsahuje všetky potrebné platobné inštrukcie k jeho úhrade. Platobný predpis je možné uhradiť na samoobslužných platobných kioskoch, v softvérovej pokladni úradu (ak ňou orgán verejnej moci disponuje), bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa systému alebo vkladom na účet prevádzkovateľa systému, úhradou poštového poukazu ekonomického (ak je súčasťou platobného predpisu), prostredníctvom webovej aplikácie e-Kolok alebo mobilnej aplikácie e-Kolok.

Rovnako klienti môžu požiadať o elektronickú službu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Poplatníkovi bude následne do jeho elektronickej schránky doručený Príkaz na úhradu, ktorý môže uhradiť priamo z elektronickej schránky alebo si môže vytlačiť platobný predpis, ktorý je súčasťou Príkazu na úhradu a následne zrealizovať úhradu poplatku vyššie uvedenými spôsobmi s výnimkou úhrady v softvérovej pokladni orgánu verejnej moci.

Viac informácií o platobnom systéme e-Kolok nájdete na webovej stránke Slovenskej pošty alebo kontaktujte info linku na telefónnom čísle 18 666.


     Na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave sú správnymi poplatkami hradené vybrané administratívne úkony Odboru ochrany rastlín a Odboru registrácie pesticídov. Sadzobník správnych poplatkov nájdete na nasledovnom odkaze: : https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145


Po podaní žiadostí, ktoré sú spoplatnené správnymi poplatkami komunikuje žiadateľ priamo s pracovníkmi príslušného odboru.


Odbor ochrany rastlín - Ing. Kurhajcová Ivana +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Franko Jaroslav (letecké aplikácie) +421 32 6528 588

Odbor registrácie pesticídov - Boskovičová Veronika +421 2 59 880 352