Poplatky

mini logo ÚKSÚP

Financovanie úradných kontrol


Úradné kontroly sú financované zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Orgánmi úradnej kontroly, zodpovednými za výber poplatkov alebo platieb, sú:

  • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR)
  • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)


Pre kompletné informácie k financovaniu úradných kontrol: https://bit.ly/3TInkTL