Organizačné zmeny

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dňa 15.08.2016 na základe Rozhodnutia č. R/503/2016 dochádza na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave k organizačným zmenám.

Pod vplyvom týchto zmien dochádza k zmenám Štatútu a Organizačného poriadku.