Odbor ochrany rastlín upozorňuje na osivo papriky infikované nebezpečným vírusom ! AKTUALIZÁCIA

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dňa 24.3.2021 bol ÚKSÚP informovaný o dodávke českého osiva papriky ročnej – zeleninovej (Capsicum annuum) infikovaného Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV. Na ochranu pred zavlečením a rozšírením tohto vírusu v krajinách EÚ bolo vydané Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1191, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) a jeho rozšíreniu v Únii v znení Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2021/74.

Na slovenský trh sa nižšie uvedené dávky osiva papriky dostali zo strany dodávateľa v dobrej viere po splnení povinného laboratórneho testovania metódou ELISA s negatívnym výsledkom zo dňa 10.3.2020 podľa v tom čase platnej legislatívy (Nariadenie Komisie 2020/1191). Následne novela tohto nariadenia č. 2021/74 zaviedla od 1.4.2021 testovanie metódou PCR, ktorá sa vzťahuje aj na nevyhnutnosť opakovaného testovania osiva, ktoré bolo negatívne predošlým testovaním. Dotknutý dodávateľ osiva si túto povinnosť splnil, pričom v tom čase už bolo osivo uvedené na trh s negatívnym výsledkom ELISA testu. Po obdržaní pozitívnych výsledkov metódou PCR dodávateľ informoval svojich odberateľov o vzniknutej situácii, avšak už nemohol zabrániť predaju časti svojich dodávok.

Ďalšie oznámenia z Českej republiky boli prijaté v dňoch 15.4.2021 a 7.5.2021. Prehľad všetkých infikovaných dodávok osív udáva nasledovná tabuľka:

Odberateľ

Adresa

Druh

Odroda

Číslo dávky

Množstvo v kg/ks

AGROTRANS, spol. s r. o.
Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín

paprika

Pálivec

9-0040-90555-01

0,2 kg

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

44 000 ks

paprika

Semaroh

9-0040-90556-01

0,05 kg

paprika

Semaroh

9-0040-90556-21

19 000 ks

SEMENÁ, s.r.o.
Boženy Němcovej 15, 984 03 Lučenec

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

1 000 ks

paprika

Semaroh

9-0040-90556-01

0,02 kg

paprika

Semaroh

9-0040-90556-21

250 ks

Igor Jakubec
91701 Trnava, Jana Hajdoczyho 33

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

1 000 ks

Moravoseed Slovakia s.r.o.
M. R. Štefánika 32, Nové Zámky, 940 01

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,001 kg

paprika

Figura

4-0051-68902-01

0,02 kg

paprika

Korál

9-0051-90229-01

4,15 kg

Kubačková Karolína
Myktina č.6, Ivanka pri Nitre, 951 12

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

Markusek Karol
Štefánikova 189, 94111 Palárikovo

paprika

Figura

4-0051-68902-01

0,002 kg

Petrík Miroslav
Nitrianska Streda 180; 956 16

paprika

Figura

4-0051-68902-01

1,000 kg


Pre presnú identifikáciu daného osiva je najdôležitejšie číslo dávky.

V prípade zakúpenia takéhoto osiva je nevyhnutné vykonať nasledovné opatrenia:

  • okamžite všetky dodávky osiva stiahnuť z trhu a zlikvidovať spálením,
  • v prípade zakúpenia profesionálnymi pestovateľmi, ale aj fyzickými osobami je nevyhnutný rovnaký postup likvidácie osiva alebo z neho vypestovaných priesad spálením,
  • okrem toho je následne potrebná zvýšená hygiena prostredia, v ktorej sa rastliny pestovali, a dezinfekcia používaného náradia,
  • pôdu, v ktorej sa pestovali sadenice (z črepníkov, kelímkov) treba oddeliť aspoň do kompostu (hnoja či iného organického odpadu),
  • ak sú rastliny už vo voľnej pôde (v záhrade), tak v tomto roku sa na tom mieste nesmú pestovať hostitelia, teda paprika a rajčiak,
  • o každom prípade je nevyhnutné informovať príslušného fytoinšpektora oddelenia kontroly ochrany rastlín – kontakty sú na  https://www.uksup.sk/oddelenie-kontroly-ochrany-rastlin.

Do 11.5.2021 bolo identifikovaných a oznámených 19 prípadov spomedzi odberateľov daných dávok osiva, či už podnikateľov alebo fyzických osôb. Vo všetkých prípadoch boli vykonané rastlinolekárske opatrenia za účasti fytoinšpektora formou spálenia osív, prípadne už vypestovaných priesad.

Viac informácií nájdete v dokumente Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky

Aktualizované dňa 11. mája 2021