Oddelenie kontroly ochrany rastlín a vonkajšia hraničná kontrola

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly ochrany rastlín - vnútorná kontrola (OKOR, kontakty na stiahnutie nižšie), vykonáva monitoring výskytu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, kontrolu registrovaných subjektov, rastlinných pasov, sušiarní, odber vzoriek rastlinného materiálu, sústavnú rastlinolekársku kontrolu, kontrolu vývozu/dovozu rastlinného materiálu, vydáva raslinolekárske osvedčenia. V oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín (POR) a pomocných prípravkov vykonáva kontrolu u konečných užívateľov, pri uvádzaní na trh, dovoze, evidencii spotreby, kontroluje ich pozemnú a leteckú aplikáciu a odoberá vzorky na analýzy.

Oddelenie kontroly ochrany rastlín - vonkajšia hraničná kontrola (OKOR HKS) vykonáva úradné kontroly rastlinného materiálu, rastlinných produktov a iných predmetov a krmív na hraničných kontrolných staniciach Čierna nad Tisou (železničná doprava), Vyšné Nemecké (cestná doprava) a Letisko M.R. Štefánika Bratislava (letecká doprava).

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny  do tretích krajín - rastlinolekárska certifikácia:  https://www.uksup.sk/sk/aktualita/307/informacia-pre-vyvozcov-drevenej-gulatiny-do-tretich-krajin-rastlinolekarska-certifikacia

Dovoz a vývoz rastlín: https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin