Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o predaji pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prípravkoch na ochranu rastlín“) sú držitelia autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a držitelia povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín povinní každoročne nahlásiť kontrolnému ústavu objem predaja všetkých autorizovaných alebo povolených prípravkov na ochranu rastlín najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Povinnosť sa vzťahuje aj na prípravky, pre ktoré už doba autorizácie alebo povolenia uplynula, ale mali v danom roku povolenú dobu odkladu na uvádzanie na trh. Rovnaká povinnosť sa podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomocných prípravkoch“) vzťahuje aj na držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod pomocných prípravkov v ochrane rastlín.

Hlásenie pre prípravky na ochranu rastlín sa podáva vo forme tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe č. 4 vyhlášky MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení a pre pomocné prípravky v ochrane rastlín vo forme tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe č. 17 vyhlášky MPRV SR č. 477/2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín (obidve tabuľky nájdete na konci tohto usmernenia alebo na stránke http://www.uksup.sk/orp-ziadosti-pre-por a http://www.uksup.sk/orp-tlaciva-pre-por .  Do tabuliek je potrebné uviesť všetky autorizované alebo povolené prípravky (vrátane prípravkov, pre ktoré doba autorizácie alebo povolenia uplynula, ale mali v danom roku povolenú dobu odkladu na uvádzanie na trh), teda aj tie, ktoré držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia  v danom roku  na trh neuvádzal, pričom túto skutočnosť označí v príslušnej tabuľke. Ak držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia neuvádzal v danom roku na trh žiaden z autorizovaných alebo povolených prípravkov, stačí, ak túto skutočnosť oznámi kontrolnému ústavu oficiálnym listom (nie je potrebné vypĺňať tabuľku).

Ak tá istá fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba je držiteľom autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod aj prípravkov na ochranu rastlín aj pomocných prípravkov v ochrane rastlín, predloží hlásenie v samostatnej tabuľke pre prípravky na ochranu rastlín (príloha 4 vyhlášky MPRV SR č. 491/2011) a v samostatnej tabuľke pre pomocné prípravky na ochranu rastlín (príloha č. 17 vyhlášky MPRV SR č. 477/2013).

Ak za držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia predloží hlásenie iná spoločnosť (zástupca v SR pre autorizácie prípravkov, distribútor apod.), je potrebné, aby túto skutočnosť držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia oznámil kontrolnému ústavu ešte pred predložením hlásenia, resp. najneskôr spolu s hlásením. Ak za držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia predloží hlásenie viacero spoločností, spolu s oznámením tejto skutočnosti je potrebné uviesť pri jednotlivých spoločnostiach aj zoznam prípravkov, za ktoré hlásenia poskytnú. Hlásenie, ktoré bude kontrolnému ústavu poskytnuté držiteľom autorizácie alebo držiteľom povolenia alebo nimi poverenou spoločnosťou/spoločnosťami musí obsahovať kompletné údaje o predaji daného prípravku/prípravkov (teda ak nejaký prípravok uvádza na trh viacero distribučných spoločností, musí byť v hlásení uvedené množstvo za všetky tieto spoločnosti, ak  však nejaký prípravok uvádza na trh jedna spoločnosť, ktorá ho predáva ďalej inej spoločnosti, vtedy sa uvádza iba predané množstvo prvej spoločnosti, nakoľko tu už ide o opätovný predaj toho istého množstva prípravku). Ak je niektorá spoločnosť splnomocnená podať hlásenie za viacero držiteľov autorizácií alebo povolenia, je potrebné za každého držiteľa autorizácie alebo povolenia vyplniť osobitnú tabuľku.

Keďže nepredloženie hlásenia v hore uvedenej lehote je podľa zákona o prípravkoch na ochranu rastlín aj podľa zákona o pomocných prípravkoch dôvodom na udelenie pokuty, kontrolný ústav odporúča zasielať hlásenie doporučenou poštou s doručenkou na adresu:

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Odbor registrácie pesticídov

Matúškova 21

833 16 Bratislava