Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín v kampani 2023

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinári, pred začiatkom  kampane  2023 Vás upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.  313/2009 Z.  z., oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo  znižovanie obsahu  kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

Oznámenie o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu (príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)  sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania cukornatosti.  Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v  oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu. Je zakázané dosládzať mušty určené na výrobu akostného vína s prívlastkom.

Oznámenie o úprave zvyškového cukru (príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)   sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru.  Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní kyselín (príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.  

Povolené spôsoby a hodnoty obohacovania,  zvyšovania a znižovania  kyselín sú stanovené v prílohe VIII  nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Celkové obohatenie nesmie presiahnuť 3,4 kg/hl (čo zodpovedá zvýšeniu obsahu prirodzeného alkoholu o max. 2 obj. %) a vo vinohradníckej oblasti Tokaj nesmie presiahnuť 2,5 kg/hl (čo zodpovedá zvýšeniu obsahu prirodzeného alkoholu o max. 1,5 obj. %). Procesy obohacovania nesmú zvyšovať celkový obsah alkoholu v objemových percentách čerstvého hrozna, hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, ešte kvasiaceho mladého vína ani vína na viac ako 12 % obj. a vo vinohradníckej oblasti Tokaj na viac ako 12,5 % obj. Zvyšovanie obsahu kyselín sa môže vykonávať najviac do 4 g/l vyjadrených ako kyselina vínna. Znižovanie obsahu kyselín vo víne sa môže vykonávať najviac do 1 g/l vyjadreného ako kyselina vínna.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t. č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk