Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV v SR

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP


ÚKSÚP odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby vydal pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete na stiahnutie tu: https://www.uksup.sk/vynimky-na-neekologicke-osivo.

Výnimka sa nevzťahuje na sadenice, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.

V prípade, že prevádzkovateľ chce využiť túto všeobecnú výnimku, nie je potrebné na ÚKSÚP posielať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV. Ak sa druh, ktorý chce prevádzkovateľ vysiať/vysadiť nachádza na zozname druhov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná výnimka, prevádzkovateľ ho môže vysiať/vysadiť bez rozhodnutia vydaného ÚKSÚP.  Upozorňujeme prevádzkovateľov, ktorí využijú všeobecnú výnimku na povinnosť, viesť záznamy o vysiatom/vysadenom druhu, odrode a množstve a najneskôr do 30 dní od vysiatia/vysadenia zaslať tieto informácie na e- mailovú adresu ekologia@uksup.sk

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje všeobecná výnimka je možné vysiať/vysadiť až po rozhodnutí vydanom ÚKSÚP, preto je potrebné poslať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV.