Upozornenie určené dovozcom, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie - AKTUALIZÁCIA 1.2.2022

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - Odbor ochrany rastlín upozorňuje neregistrovaných dovozcov, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

na povinnosť požiadať o zápis do registra profesionálnych prevádzkovateľov

„ÚKSÚP“ zaháji správne konanie voči profesionálnym prevádzkovateľom – dovozcom, ktorí si povinnosť registrácie nesplnia. Neregistrovaným profesionálnym prevádzkovateľom bude zároveň v systéme TRACES NT ZAMIETNUTÝ PRÍSTUP V MARCI 2022.

Tlačivá na registráciu profesionálnych prevádzkovateľov

informácia pridaná dňa: 8. júla 2021, AKTUALIZÁCIA 1.2.2022