Zmena podmienok kontrol pri dovoze na hraničných kontrolných staniciach Slovenskej republiky

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Od 21.4.2021 kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podliehajú zásielky podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách, v prípade krmív ide o zásielky uvedené vo:

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014

- VYKONÁVACOM ROZHODNUTÍ KOMISIE 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2020/1158 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle

Z článku 1 odsek 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1013 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie vyplýva, že, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá patrí do kategórií zvierat a tovaru uvedenej v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 ( viď legislatívne akty vyššie), príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice vopred oznámi prvý príchod do Únie, najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

Ostatné krmivá neživočíšneho pôvodu od 21.4.2021nepodliehajú kontrole na hraničných kontrolných staniciach a preto nebudú mať vystavený CHED D a ani Dokument o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva.

Vyplýva to z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2235 ktorým sa ruší aj smernica Komisie 98/68/ES, kde bol uvedený vzor Dokumentu o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva, ktorým sa nahlasoval dovoz krmiva a potvrdzovali sa v ňom vykonané kontroly na hraničných kontrolných staniciach.

Odkazy na jednotlivé legislatíve akty nájdete na našej stránke pod Odborom krmív a výživy zvierat v časti Dovoz krmív.