"Obchodovanie" so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

„Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021

Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o odstúpení od zmluvy sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré sa končí 31.12.2020. Po skončení tohto prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo už neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“). To znamená, že od 01.01.2021 bude „obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom brané ako obchodovanie s inými tretími krajinami, teda bude sa už jednať o dovoz z 3. krajiny / vývoz do tretej krajiny.

Preto vyzývame registrovaných obchodníkov, ktorí nakupujú produkty pochádzajúce z EPV (tzv. bio produkty) zo Spojeného kráľovstva a uvádzajú ich na trh, aby si od 01.01.2021 zaregistrovali aj činnosť „dovoz z 3. krajín“. Takisto vyzývame aj tých registrovaných obchodníkov, ktorí predávajú produkty pochádzajúce z EPV do Spojeného kráľovstva, aby si obdobne od 01.01.2021 zaregistrovali činnosť „vývoz do 3. krajín“. Uvedené zmeny v registri EPV stačí zrealizovať v januári 2021 prostredníctvom žiadosti o zmenu registrácie v EPV.  https://www.uksup.sk/ooepv-zmeny-v-registracii, Príloha 4 a/alebo 5)

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 sa môžu vzťahovať termíny odkazujúce na metódy EPV, ako aj ekologické logo EÚ len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Podľa čl. 34 a 35 tohto nariadenia sú príslušné orgány a inšpekčné organizácie členských štátov EÚ zodpovedné za vydávanie osvedčení (certifikátov) prevádzkovateľom potrebných na uvedenie takýchto výrobkov na trh EÚ.

Pokiaľ ide o ekologický výrobok uvedený na trh EÚ ku koncu prechodného obdobia, osvedčenia vydané príslušnými orgánmi v Spojenom kráľovstve už nie sú platné.

Na ekologický výrobok dovážaný na trh EÚ zo Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia sa uplatňujú pravidlá ustanovené v čl. 45 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

Výrobky dovážané zo Spojeného kráľovstva sa môžu uvádzať na trh EÚ ako ekologické výrobky za predpokladu, že:

  • Produkt bol vyrobený a dovezený v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

  • Prevádzkovatelia vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie v Spojenom kráľovstve podrobili svoje činnosti kontrolnému orgánu.

Protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol IE/NI“):

Ekologické výrobky uvedené na trh v Severnom Írsku musia byť v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848. Ekologické výrobky dodávané zo Severného Írska do EÚ nie sú dovážané ekologické výrobky. Ale ekologické výrobky dodávané z Veľkej Británie do Severného Írska sú dovážané ekologické výrobky a musia spĺňať pravidlá EÚ týkajúce sa dovozu ekologických výrobkov.