Upozornenie na hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre žiadateľov o Integrovanú produkciu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Upozorňujeme žiadateľov v rámci Agroenvironmentálno-klimatických opatrení PRV 2014-2020 zapojených do operácií integrovaná produkcia, že podľa § 21 ods. 1 písm. c) pre integrovanú produkciu v ovocinárstve, § 22 ods. 1 písm. d) pre integrovanú produkciu v zeleninárstve a § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve pre rodiace aj mladé vinohrady Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. sú povinní zaslať spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov do 15. decembra príslušného roka podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.

Viac informácií nájdete TU!