Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

mini logo ÚKSÚP

Laboratórium vykonáva v TSÚP výskum na základe osvedčenia Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.pdfod MŠVVŠ SR.

Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy je akreditované Central Control and Testing Institute in Agriculture Slovenskou národnou akreditačnou službou Osvedčenie o akreditácií.pdf. Ponúkame vám akreditované skúšky, ktorých výsledky sú potvrdené medzinárodným medzilaboratórnym porovnaním:Po výkone meraní zasielame Protokol o skúške.