Identifikačné údaje

mini logo ÚKSÚP

Názov: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
IČO: 00 156 582
DIČ: 202 102 3026

Dátum zriadenia organizácie: 01.01.1969

Forma zriadenia: Rozhodnutie Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe č.j. II/4-1178/68/23 zo 17.12.1968 v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2/1995-250 z 12.0.995, č. 7745/80/1996-250 z 23.08.1996, č. 3070/1997-100 z 01.12.1997, č. 5791/2003-250 z 02.06.2003, č. 3917/2005-250 z 29.04.2005 a č. 1246/2007-250 zo 07.02.2007 a v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3072/2011-250 z 20.07.2011, č. 1964/2013-250 zo 16.04.2013, č. 2228/2014-250 zo 06.03.2014, č. 738/2017-250 z 19.1.2017 a č. 2450/2017-250 z 27.06.2017.

Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2097/201-250 z 19.05.2017 rozhodlo o zmene začlenenia organizačného útvaru Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky s miestom výkonu činnosti Majerská 47, 900 41 Rovinka z organizačnej štruktúry štátnej príspevkovej organizácie Národné pôdohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, do organizačnej štruktúry rozpočtovej organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.