Informácia o Nariadení EP a Rady č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

27.02.2017 / Ing. Peter Vrabček, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje, že dňa 13. decembra 2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie EP a Rady č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.

Uvedené nariadenie predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Nariadenie sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

Na úrovni EÚ boli novým nariadením prijaté spoločné prísnejšie pravidlá týkajúce sa výroby, inšpekcie, odberu vzoriek, testovania, dovozu, pohybu a certifikácie rastlinného materiálu, ako aj oznamovania, odhaľovania alebo eradikácie škodcov rastlín alebo rastlinných produktov vzhľadom na to, že prax ukázala, že je dôležité zabezpečiť rovnakú úroveň fytosanitárnej ochrany v rámci EÚ a nastaviť rovnaké podmienky pre výrobcov a obchodníkov EÚ.

Nové nariadenie sa zameriava najmä na prevenciu zavlečenia alebo rozšírenia škodcov rastlín alebo rastlinných produktov na území EÚ a je založené na princípe, podľa ktorého je potrebné vyčleniť viac zdrojov v skorom štádiu, aby sa predišlo budúcim vážnym stratám, ktoré môžu byť spôsobené ničením poľnohospodárskej výroby alebo životného prostredia.