Pozor zmena

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, zastúpený štatutárom Ing. Petrom Rusňákom, PhD. – generálnym riaditeľom, podľa Čl. 4 Organizačného poriadku  č. R/136/2015 zo dňa 26.02.2016 za účelom zmeny názvu Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva (ďalej len „odbor“) a vytvorenia 2 oddelení v rámci organizačnej štruktúry odboru, vydáva toto rozhodnutie, ktorým

ku dňu 30.6.2016

sa ruší súčasný názov odboru: „Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva“ (OŽPaEP).

 

Od 1.7.2016

vstupuje do platnosti nový názov odboru: „Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby“ (OEPV).

V súvislosti so zmenou názvu odboru sa vytvárajú dve samostatné oddelenia podľa schválenej organizačnej štruktúry OEPV. Na tomto odbore bude zavedené:

1) oddelenie registrácie v EPV

2) oddelenie administratívy a kontroly v EPV

 

Uvedená organizačná zmena je vykonaná v súlade so zákonom č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zmena názvu odboru, ani členenie činností do 2 samostatných oddelení nebude mať vplyv na zvýšenie rozpočtu a zefektívni prácu odboru.

Dokumenty na stiahnutie: