Neobnovenie schválenia účinných látok metiram a clofentezine

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2023/2455 a 2023/2456 sa neobnovilo schválenie účinných látok metiram a clofentezine, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s týmito účinnými látkami. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou metiram sa budú rušiť k 28. máju 2024, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením č. 2023/2455 do 28. novembra 2024. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou clofentezine sa budú rušiť k 11. máju 2024, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením č. 2023/2456 do 11. novembra 2024. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.