Zrušenie schválenia účinnej látky ipconazole

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/939 sa zrušilo schválenie účinnej látky ipconazole, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s touto účinnou látkou. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou ipconazole sa budú rušiť k 31. augustu 2023, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 29. februára 2024. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.