Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vzhľadom na to, že začiatok nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES sa posúva na rok 2023 (Strategické plány budú na obdobie 2023-2027)  a roky 2021 a 2022 budú prechodným obdobím, v ktorých sa budú realizovať opatrenia podľa súčasného Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (s príslušnou modifikáciou), poskytujeme pre nových záujemcov o platby za ekologické poľnohospodárstvo nasledovnú informáciu a odporúčanie.

Opatrenie M11 Ekologické poľnohospodárstvo bude realizované novými 2 ročnými záväzkami pričom žiadosti o zaradenie sa predložia na PPA v roku 2021 v termíne stanovenom pre priame podpory.

O vstup do nových záväzkov môžu požiadať všetci oprávnení žiadatelia spĺňajúci kritériá oprávnenosti uvedené v Programe rozvoja vidieka 2014-2020.

Vzhľadom na uvedené odporúčame všetkým novým záujemcom o vstup do platieb za ekologické poľnohospodárstvo, aby sa zaregistrovali na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) do konca roku 2020.

 

Z pohľadu finančných prostriedkov predpokladáme dostatok zdrojov na zabezpečenie všetkých oprávnených záväzkov pre súčasných ako aj nových ekologických poľnohospodárov.

Definitívne úpravy Programu rozvoja vidieka ako aj novela nariadenia vlády SR č.75/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov, budú vykonané po oficiálnom schválení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa ustanovujú určité prechodné ustanovenia na podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).