Predĺženie platnosti povolení na výsadbu viniča, ktorých platnosť sa končí v roku 2020

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID 19 nadobudlo dňa 4.5.2020 účinnosť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/601, ktorým sa zavádzajú nasledujúce núdzové opatrenia:

  • predlžuje sa platnosť povolení na novú a opätovnú výsadbu udelených v roku 2017, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020 o 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, teda do 4.5.2021,

  • vinohradníci,  ktorým boli udelené povolenia na opätovnú výsadbu a povolenia na novú  výsadbu, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020,  nepodliehajú správnej sankcii uvedenej v článku 89 ods. 4 nariadenia  (EÚ) č. 1306/2013. Pokiaľ vinohradníci nemajú v úmysle tieto povolenia využiť, sú povinní túto skutočnosť nahlásiť ÚKSÚP do 31.12.2020.