Nová legislatíva pre ovocinárov/žiadateľov o poskytnutie podpory – integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo PRV 2014-2020

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Dňa 1. februára 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z. z 18. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. a  ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného nariadenia vlády Slovenskej republiky vyplýva, že povinnosť  prikladať výpis z registra ovocných sadov vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) bola vypustená a už nie je podmienkou prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka podávanej Pôdohospodárskej platobnej agentúre.  Konkrétne sa to týka žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu integrovaná produkcia v ovocinárstve a žiadosti o poskytnutie platby na ekologické poľnohospodárstvo – ovocné sady. Údaje z registra ovocných sadov ÚKSÚP sú poskytované priamo na vyžiadanie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Výpis z registra ovocných sadov bude naďalej vydávaný na vlastnú žiadosť a za vydanie výpisu bude žiadateľovi fakturovaná suma v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP.

Informácie je možné získať na e-mailovej adrese: ovocie@uksup.sk alebo telefónnych číslach: 038/539 26 41, 0918 491 071.