OZNAM

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) a žiadateľov so súvisiacim šírením vírusu COVID – 19, zavádza ÚKSÚP na všetkých pracoviskách do odvolania nasledovné prechodné opatrenia:

 1. Žiadame právnické a fyzické osoby, aby na podania v maximálnej možnej miere využívali elektronickú, mailovú a telefonickú formu.

 2. V nevyhnutných situáciách sú na každom pracovisku ÚKSÚP pri vstupe do budovy umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie osobných podaní.

 3. Pozastavuje sa možnosť prednostného vybavovania žiadostí.

 4. Prístup do budov ÚKSÚP je umožnený len pre zamestnancov.

  V prípade nevyhnutnej návštevy niektorého z pracovísk ÚKSÚP žiadame dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Nenavštevujte pracoviská ÚKSÚP pri podozrení na ochorenie (akéhokoľvek respiračného ochorenia) alebo po predchádzajúcom kontakte s nositeľom vírusu. V takomto prípade poverte úradnou komunikáciou zastupujúcu osobu formou písomnej plnej moci.

  • V prípade nevyhnutnej osobnej návštevy pracovísk ÚKSÚP sa nahláste na vrátnici a riaďte sa pokynmi informátora.

  • Pri návšteve dodržiavajte odstup od ostatných osôb najmenej jeden meter.

 5. Do 31.03.2020 ÚKSÚP prerušuje všetky výberové konania.

 6. V zmysle príkazného listu ÚKSÚP č. 2/R/2020 sa do 20.03.2020 na príslušných pracoviskách ÚKSÚP neprijímajú externé vzorky na certifikáciu vinárskych produktov a externé vzorky pôdy a hnojív.

 7. Externé vzorky na certifikáciu osív sa budú v zmysle príkazného listu ÚKSÚP
  č. 2/R/2020 prijímať na príslušnom pracovisku ÚKSÚP v 12. kalendárnom týždni len dňa 18.03.2020.