Upozornenie pre žiadateľov o udelenie autorizácie a držiteľov autorizácií podľa Rozhodnutia Komisie 2004/842/EC z 1. decembra 2004.

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

1. Žiadatelia  o udelenie autorizácie na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do Listiny registrovaných odrôd sú povinný dňom 24.07.2017 žiadosť o udelenie autorizácie doplniť o nasledujúce údaje:

a) do stĺpca žiadosti  „iné informácie“  uviesť účel skúšok a pokusov (t.j. aké vlastnosti a charakteristiky odrôd sa budú v daných pokusoch overovať)

b) doložiť od príslušnej autority doklad o splnení technických podmienok osiva podľa čl. 5 a čl. 23 Rozhodnutia Komisie 2004/842/EC 

2. Držitelia autorizácií udelených po 01.06.2017 sú povinní zaslať elektronicky na odrody@uksup.sk nasledujúce údaje:

Do dvoch mesiacov po sejbe:

a) množstvo osiva uvedeného na trh v období, na ktoré sa vzťahuje udelené oprávnenie a členský štát, ktorému bolo osivo určené

b) názov subjektu a lokality, na ktorej sú pokusy umiestnené
 

Do dvoch mesiacov po zbere pokusov:

c) vyhodnotenie výsledkov pokusov 

Informácie poskytnuté držiteľmi autorizácii sa považujú za dôverné.