Audit CPVO na odbore odrodového škúšobníctva

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Právna ochrana nových odrôd rastlín na európskej úrovni. 

Úspešný audit Európskeho odrodového úradu na pracoviskách ÚKSÚP.

                                                                                                            

 

       Systém právnej ochrany nových odrôd rastlín na území celej Európskej únie je implementovaný Európskym odrodovým úradom CPVO, ktorý vykonáva svoju činnosť od roku 1995.

Šľachtitelia nových odrôd rastlín majú možnosť požiadať o európsku právnu ochranu odrôd, ktorá je legislatívne ošetrená v Nariadení Rady 2100/1994 a je platná na území všetkých  členských štátov EÚ. Právnou ochranou odrody si šľachtiteľ/majiteľ zabezpečí svoje práva na využívanie odrody a akékoľvek iné využívanie odrody je porušovaním vlastníckych práv majiteľa odrody.

Žiadosti o udelenie európskej právnej ochrany sa podávajú v úrade CPVO so sídlom v Angers vo Francúzsku. Tento úrad pracuje len na administratívnej úrovni, všetky technické skúšky sú vykonávané v skúšobných úradoch členských štátov EÚ, alebo  ak  sú prihlásené na skúšanie odrody druhov, s ktorými žiadny úrad v rámci EÚ nemá skúsenosť, potom sa testy vykonávajú aj mimo EÚ.

V roku 2009 Správna rada Európskeho odrodového úradu schválila kvalitatívne požiadavky na skúšobné úrady zaradené v jeho sieti poverených skúšobných centier. V týchto požiadavkách sú špecifikované kritériá pri hodnotení kompetentnosti skúšobných úradov vykonávať DUS testy (testy odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti) v mene CPVO na základe poverenia, včítane preberania správ o výsledkoch testov vykonaných na účely národnej registrácie odrôd alebo národnej právnej ochrany odrôd. Jedným z poverených európskych skúšobných úradov je aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), Odbor odrodového skúšobníctva.

Tím audítorov CPVO vykonal v septembri 2011, v auguste 2014 a v máji 2017 na skúšobných staniciach ÚKSÚP audity a na základe zistených skutočností odporučil Správnej rade CPVO poveriť ÚKSÚP vykonávaním DUS testov u viac ako 25 rastlinných druhov. Výsledky všetkých auditov potvrdili kompetentnosť skúšobných staníc ÚKSÚP vykonávať DUS testy na európskej i celosvetovej úrovni a teda i vysokú profesionálnosť slovenských expertov, ktorí sa radia medzi európsku špičku v oblasti skúšania nových odrôd rastlín. Posledný audit uskutočnený v termíne 9. až 11. mája 2017 znovu potvrdil vysokú kvalitu expertov odboru odrodového skúšobníctva a súlad s požiadavkami CPVO.    

Neboli zistené žiadne nedostatky. Audítorský tím nebol zameraný na kompletnú kontrolu celého systému, ale viac menej na potvrdenie už hodnotených skutočností. Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok ocenil kvalitu ľudských zdrojov podieľajúcich sa v systéme DUS testov, vysoký podiel manuálnej práce a perfektnú organizáciu a zvládnutie pokusov.