Poslanie, vízia a hodnoty ÚKSÚP

mini logo ÚKSÚP


Poslanie

Naším poslaním je prostredníctvom rôznych typov kontrolných, laboratórnych a monitorovacích činností a skúšobníctva zaistiť bezpečné a kvalitné zdroje pre výrobu potravín a krmív a tým chrániť zdravie ľudí, zvierat, rastlín a životné prostredie.

Vízia

ÚKSÚP sa chce prostredníctvom kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov stať modernou, otvorenou, pružnou a efektívnou organizáciou verejnej správy, rešpektovanou na národnej a medzinárodnej úrovni, s komplexným prístupom k oblastiam bezpečnosti potravín, ochrany  rastlín, zvierat a životného prostredia.

V súlade s dosahovaním trvalej udržateľnosti má ÚKSÚP ambíciu byť v systéme poľnohospodárstva jedným z hlavných garantov bezpečnosti agropotravinového reťazca počnúc pôdou, správnou odrodou, kvalitným osivom, výživou a ochranou rastlín a zdravím zvierat prostredníctvom bezpečnosti krmív až po kvalitu potravín.

Hodnoty

  • Odbornosť a profesionalita – kvalitný výkon kompetencií ÚKSÚP je realizovaný jeho odborne spôsobilými a vysoko kvalifikovanými zamestnancami.
  • Medzinárodné uznanie – vysoká odborná úroveň zamestnancov a všetkých odborných činností má za následok uznanie v rôznych medzinárodných inštitúciách a orgánoch.
  • Nestrannosť – ÚKSÚP je z hľadiska výkonu kompetencií a odborných činností nezávislý a nestranný.
  • Transparentnosť a otvorená komunikácia - ÚKSÚP presadzuje politiku maximálnej otvorenosti a transparentnosti vo vzťahu k zainteresovaným stranám.
  • Tímovosť a spolupráca – sú nevyhnutným predpokladom pre plnenie úloh a cieľov ÚKSÚP, ktoré na seba nadväzujú a sú výsledkom spolupráce a vzájomnej komunikácie zamestnancov.
  • Zachovanie biodiverzity – monitorovaním vplyvu poľnohospodárskej činnosti a stanovením opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie ÚKSÚP prispieva k zachovaniu biologicky rozmanitého prostredia pre budúce generácie.
  • Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – ÚKSÚP svojou kontrolnou činnosťou zabezpečuje, že poľnohospodárske praktiky, operácie a postupy sú v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou ako aj s medzinárodnými udržateľnými normami a štandardmi.