Činnosť odboru ochrany rastlín

mini logo ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov Národnej rady Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie.

Hlavným poslaním Odboru ochrany rastlín je:

 • vedenie registra profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi
 • udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov
 • udeľovanie oprávnení používať značku na drevený obalový materiál v súlade s FAO ISPM 15 
 • kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín a rastlinných produktov na hraničných kontrolných staniciach
 • kontrola zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov vyprodukovaných na území Slovenskej republiky v rámci sústavnej rastlinolekárskej kontroly
 • rastlinolekárske kontroly na účely vystavovania rastlinných pasov s cieľom zamedziť zavlečenie a rozširovanie škodlivých organizmov
 • vydávanie rastlinolekárskych osvedčení
 • vykonávanie signalizácie výskytu a ošetrovania proti škodlivým organizmom
 • monitoring vybraných škodlivých organizmov
 • zisťovanie a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov a zisťovanie príčin poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi
 • predkladanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov na ministerstvo
 • vypracúvanie štatistických prehľadov predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • kontrola výroby, uvádzania na trh, používania, skladovania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín, čo prispieva k zabezpečovaniu ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia
 • rozhodovanie o leteckých aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín a vykonávanie kontroly leteckých aplikácií

Výsledky činnosti odboru ochrany rastlín využíva poľnohospodárska prax, colné orgány, dovozcovia a vývozcovia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.