Nahlasovanie sériových čísel návesiek

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek  pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh Európskej Únie prijala Európska komisia dva nové právne predpisy, ktorými upravuje podrobnosti ohľadne uvádzania úradne prideleného sériového čísla návesky, ktorá sa upevňuje podľa ustanovených pravidiel pri uvádzaní takéhoto osiva na trh EÚ.

ÚKSÚP preto zavádza nové pravidla pre vystavovanie všetkých úradných návesiek za účelom evidencie a kontroly dodržiavania podmienok tlače úradných návesiek samotnými dodávateľmi.

Úradné návesky môžu vystavovať naši dodávatelia namiesto ÚKSÚPu iba po schválení predloženého vzoru úradnej návesky a za podmienky, že budú oznamovať kontrolnému ústavu ich vystavenie a upevnenie na konečne balené osivo.

Ak dodávateľ na základe uznávacieho listu vystaveného k príslušnej dávke osiva vytlačí úradné návesky, obratom prostredníctvom emailu na adresu Kristina.Skvareninova@uksup.sk nahlási počet reálne vystavených úradných návesiek a uvedie ich sériové čísla, ktoré musia byť v rozsahu čísel na vydanom uznávacom liste. K emailu priloží vždy aj kópiu úradnej návesky.

Inšpektori oddelenia kontroly osív a sadív budú preverovať tieto skutočnosti v rámci kontroly skladov.