Uznávanie množiteľských porastov.

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy je posunutý do 30.3.2018.

Zároveň upozorňujeme, že v sezóne v roku 2018 sa množiteľské porasty budú prihlasovať na nových tlačivách. Nové tlačivá budú doručené dodávateľom, prípadne o možnosti ich vyzdvihnutia na odbore osív a sadív, budú dodávatelia informovaní.

Termíny pre doručovanie prihlášok vybraných druhov:

do 30.03. - ozimné druhy: obilniny – pšenica, jačmeň, tritikale, raž, ďatelinoviny a trávy z prvej kosby, vika siata, hrach siaty

do 30.03. - repka jarná a repica, pažítka, reďkovka, reďkev, šalát, špenát, semenačky dvojročných zelenín, pekinská kapusta, sadzačky kelu ozimného, hrach siaty pravý, hrach siaty vrátane pelušky, horčica biela

V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), zelenín a liečivých rastlín“.

Kontakt:

Príjem prihlášok:

Mgr. Jarmila Bokesová
tel.: + 421 2 59 880 213, mobil: 0907 931 204
e-mail: jarmila.bokesova@uksup.sk

Vegetačné skúšky

Odber vzoriek na vegetačné skúšky sa riadi Metodickým pokynom č. 10/2016 - odber vzoriek na vegetačné skúšky s osivom ozimných a jarných druhov poľných plodín.

K odobratým vzorkám sa prikladá Žiadosť o vykonanie vegetačnej skúšky. Vzorky je potrebné doručiť na Odbor osív a sadív v Bratislave.

Kontakt:

Vegetačné skúšky:

Ing. Lenka Gašparová
tel.: + 421 2 59 880 255, mobil: 0918 806 555
e-mail: lenka.gasparova@uksup.sk