Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín - PPPAMS

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že Európska komisia sprístupnila systém evidencie a spravovania žiadostí o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS). PPPAMS je predbežne sprístupnený pre žiadosti o nové autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, pre žiadosti o vzájomné uznanie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré už boli autorizované prostredníctvom PPPAMS a pre žiadosti o výnimky na 120 dní pri mimoriadnych situáciách (udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Hoci zadávanie žiadostí prostredníctvom PPPAMS zatiaľ nie je povinné (Európska komisia pripravuje nariadenie, ktorým sa táto povinnosť zavedie), kontrolný ústav odporúča všetkým žiadateľom o autorizáciu nového prípravku, aby nové žiadosti podľa čl. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh už zadávali aj cez systém PPPAMS. Systém PPPAMS však nenahrádza klasické podanie žiadosti kontrolnému ústavu a registračným autoritám ostatných dotknutých členských štátov podľa podmienok a požiadaviek jednotlivých členských štátov. Bližšie informácie o PPPAMS sú dostupné na stránke DG SANTE:

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure/index_en.htm

Pred prvým zadaním žiadosti do systému musia byť žiadatelia najskôr zaregistrovaní do PPPAMS. Nadnárodné spoločnosti, ktoré sú členom ECPA, ECCA alebo IBMA budú do systému zaregistrované prostredníctvom týchto združení. Ostatní žiadatelia môžu požiadať o zaregistrovanie do systému Mgr. Petra Kiklicu (e-mail: peter.kiklica@uksup.sk ).